Ungdomsuddannelsernes udbud af valgfag på Campus 10

Disse valgfag er for Almen 10. klasse og for EUD 10 elever.

 Natur- og miljøundersøgelser

Udbyder

Thisted Gymnasium - stx og hf

Titel

Natur- og miljøundersøgelser

Videns- og læringsmål

I faget vil vi gennem praktiske fysisk/kemiske, biologiske og geografiske undersøgelser se på forskellige samspil mellem menneske og natur. Arbejdet kommer til at foregå i såvel felten som laboratoriet.

Emnerne vil være:

Bæredygtigt Friluftsliv fx moutainbike i naturen

Menneskets påvirkning af vandmiljøet – åer, søer og spildevand

Invasive arter og sårbar natur

Fødevareproduktion

Klimaforandringer

Valgfagets opbygning

Undervisningen foregår som en vekslen mellem relevant naturvidenskabelig teori og faktiske undersøgelser og eksperimenter

Tid og sted

Hver onsdag (typisk mellem kl. 12.00-13.30) i ugerne 33-47 for første valgperiode og ugerne 48-14 i anden valgperiode. Undervisningstiden vil variere mellem korte og længere moduler, hvorfor nogle vil være undervisningsfri og andre forlænget bla. ved feltarbejde ved Skovly og i forbindelse med laboratoriearbejde på Thisted Gymnasiums naturvidenskabelige lokaler.

 

 Iværksætter

Udbyder

Thy-Mors HF & VUC

Titel

Iværksætter

Videns- og læringsmål

Eleverne skal i faget ”iværksætter” arbejde med iværksætterprojekter, som indeholder elementer af fagets forskellige kompetenceområder:

Idéprocesser

Produkt- og konceptudvikling

Salg og markedsføring

Uddannelsesafklaring

 

Eleverne skal gennem arbejdet opnå kendskab til muligheder for at iværksætte konkrete værdiskabende projekter af begrænset kompleksitet på skolen eller i skolens nærmiljø.

 

Eleverne skal have kendskab til forskellige former for projektstyring og forretningsdrift og kunne anvende dette i konkrete forløb. Forløbene kan være bundne opgaver eller forløb baseret på elevernes egne idé- og beslutningsprocesser.

 

Eleverne skal opnå kendskab til forskellige typer af værdiskabelse; økonomisk, socialt og kulturelt, og de skal kunne opstille idéer og planlægge og udføre konkrete aktiviteter, gerne ud fra egne interesser. Aktiviteter og projekter skal være virkelighedsnære og tilpasses aldersgruppens interesser og forudsætninger.

 

Gennem undervisningens aktiviteter og temaforløb skal eleverne opnå viden om og kunne vurdere uddannelses- og erhvervsmulighederne inden for fagområdet. Med denne viden skal eleverne blive afklaret i forhold til deres egne uddannelsesønsker og erhvervsmuligheder inden for fagområdet.

 

Derudover skal eleven arbejde med team og lederroller relateret til iværksætteri og innovation.

Valgfagets opbygning

Eleven arbejder med kompetenceområderne i en vekslen mellem

- virksomhedsbesøg, med fokus på fx analyse af ideer, produktudvikling til forskellige målgrupper, kundetyper og salgstekinkker, uddannelses og erhvervsmuligheder

- teoretiske emner, fx kommunikation og modtageforhold, planlægningsværktøjer, forretningsmodeller - budgetlægning og organisationsøkonomi, team og lederroller

- praktisk projekt, hvor følgende emner indarbejdes i eget projekt: brugerbehov/-undersøgelser, idéudvikling, målrettet kommunikation, udvikling af prototyper, netværksdannelse, økonomisk vurdering af eget projekt, strukturering af arbejdsprocesser, planlægningsværktøjer, forståelse for nærområdets værdier og muligheder, samarbejde og konfliktløsning

 

Tid og sted

Thy-Mors HF & VUC, onsdage, kl. 12-13.30

 

 Street agent

Udbyder

 DGI Nordjylland

Titel

Street agent

 

Videns- og læringsmål

Uddannelsen vil give deltagerne indsigt i streetkulturen og hvilke aktivitets-former den rummer. Gennem en høj grad af praktisk undervisning vil deltagerne prøve kræfter med forskellige streetaktiviteter. Under hele forløbet rustes deltagerne til at stå forrest, være i front, og kunne formidle, planlægge og organisere aktiviteter for andre. Blandt konkrete læringsmål kan nævnes;

- Kendskab til god instruktionsteknik

- Indsigt i streetkulturen

- Praktisk kendskab og indlæring af diverse streetaktiviteter

- Erfaring med at stå i front

- Eventplanlægning og -afvikling

 

Valgfagets opbygning

Street Agent uddannelsen er et valgfag på Thisted 10. Klasse Center (CAM-PUS10). Uddannelsen tager udgangspunkt i DGI’s koncept omkring gadeidræt. Hvert forløb udgøres af forskellige moduler og afsluttes med en stor street event, hvor deltagerne ”eksamineres” og har ansvar for såvel planlægning og afvikling. Efter endt uddannelse tildeles deltagerne et diplom som nyuddannede Street Agents. Samlet set udgør uddannelsen et halvårs-forløb á 30 undervisningstimer, der tager udgangspunkt i følgende moduler*:

- Modul 1: Introduktion til uddannelsen

- Modul 2: Streetkulturen og streetaktiviteter

- Modul 3: Instruktionsteknik og streetaktiviteter

- Modul 4: Eventplanlægning og streetaktiviteter

- Modul 5: Eventforberedelse og streetaktiviteter

- Modul 6: Eventafvikling og diplomoverrækkelse

 

*DGI Nordjylland forholder sig ret til at foretage ændringer i lektionsplanen. Det sikres, at skolen får information om dette forud for den enkelte lektion.

Som et forankrende led kan elevernes geografi bruges til at lokalisere lokale ungdomsklubber, hvor eleverne i teams af to kan få mulighed for at bruge deres nye viden og kompetencer i praksis. Dette vil blive gjort aktuelt i samarbejde med Ungdomsringen.

Tid og sted

Forløbet vil blive afviklet i efterårshalvåret (august - november). Koordinering af de enkelte moduler vil ske i dialog med skolens leder Thomas F. Andersen.

 Sundhed, pædagogik og kommunikation

Udbyder

SOSU Skolen

 

Titel

Sundhed, pædagogik og kommunikation

 

Videns- og læringsmål

I faget arbejdes der med praktiske og teoretiske emner, hvor sundhed, pædagogik og kommunikation, ansvarlighed og handlemuligheder står i centrum. Der ligges vægt på at eleverne får indsigt i deres personlige kompetencer på det sundheds- og pædagogiske området, og at de kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for dette felt.

 

Valgfagets opbygning

Valgfaget er bygget op omkring 4 kompetenceområder:

 

  • Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter
  • Hygiejne og arbejdsmiljø
  • Kommunikation
  • Uddannelsesafklaring

 

Centralt for undervisningen i valgfaget sundhed, pædagogik og kommunikation, er elevernes egne iagttagelser og erfaringer med sundhedsmæssige forhold. Der ligges vægt på både teoretisk og praktisk arbejde, på elevernes refleksion og samarbejde.

Undervisningen sætter fokus på fysisk, psykisk og socialt velvære i relation til arbejdet med børn, unge og ældre, samt at eleverne undersøger forskellige befolkningsgruppers sundhedstilstand.

 

Undervisningen omfatter hygiejne og arbejdsmiljø, hvor eleverne arbejder med forståelse af faktorer der fremmer et godt arbejdsmiljø, samt forståelse for hygiejnes betydning for sygdomsforebyggelse.

 

Hovedvægten i faget lægges på sundhedsfremmende kommunikation, sundhedsopfattelser og anerkende kommunikation i relation til at indgå i en anerkende dialog om sundhed med børn, unge og ældre.

 

Eleverne skal opnå viden om, og kunne vurdere uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for fagområdet.

 

Tid og sted

Hver onsdag kl.12:00 – 13:30 i ugerne 33-47 for første valgperiode og ugerne 48-14 i anden valgperiode.

 

Byggeværksted

Udbyder

EUC Nordvest

 

Titel

Byggeværksted

 

Videns- og læringsmål

I faget arbejdes der med praktiske og teoretiske emner. I murer delen arbejder vi med fundament, op murring i forskellige forbander og mønstre, pudsning og/eller flisearbejde samt støbning af gulv. I tømrer delen arbejder vi med konstruktioner, samling af elementer, indvendig beklædning og spær konstruktioner. Der lægges vægt på at eleverne får en forståelse for helheden i byggeriets faser og at de kan forholde sig til egne uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for dette felt.

 

Valgfagets opbygning

Opgave 10 klasse:

Opgaven går ud på at konstruere et hus, hvor der både indgår træarbejde og murearbejde. Samtidig med disse opgaver udførelse, kommer eleverne inden om hvordan man indretter deres arbejdsplads, så der ikke opstår farlige situationer. Ud over indretning, skal der være fokus på, at eleverne bruger deres krop på en fornuftig måde, så den ikke bliver belastet unødvendigt.

Det vi sige at eleverne kommer inden om det gode håndværk, hvordan indretter man en byggeplads og hvordan passer man på sig selv og hvilke hensyn skal der tages ift. arbejdsstillinger og tunge løft. Alt dette skulle så medvirke til, at eleverne er bedre rustet til at træffe en godt beslutning, omkring deres valg af uddannelse.

Eleverne opdeles i hold af 4-5 elever som hver har ansvaret for et vægelement og dertilhørende murværk.

Konstruering af væg (tømrerdel)

Materialer

100 x 100 mm. Tømmer

50 x 100 mm. Tømmer

Nr. 1

Top og bundrem saves i længde 2500 mm.

Nr. 2

De 3 midterste stolper saves i længde måde at finde den rigtige længde er at tage den præcise tykkelse af top og bundrem og trække de fra total målet på de 1400 mm. Så stolperne bliver omkring 1200 mm.

Nr. 3

Der skæres en hjørnestolpe på 1400 mm.

Nr. 4

Der skæres den anden hjørnestolpe på 1260 mm.

Nr. 5

Der skal konstrueres et skråbånd som er et stykke 100 x 100 tømmer som sættes i 60 grader. Og der laves en overskramning i stolpe nr. 2 og skæres ind i top og bundrem nr.1

Nr. 6

Her skal der laves et skråbånd som skal beregnes iht. hvilken vinkel den skal være i skråbåndet skal udføres i tømmer med dim. 50 x 100 mm. Og skal skæres ind over top rem og ende stolpe.

 

Eleverne skal opnå viden om, og kunne vurdere uddannelses- og erhvervsmuligheder inden for fagområdet.

 

Tid og sted

Hver anden onsdag kl.12:00 – 15:20 i ugerne 33-47 for første valgperiode og ugerne 48-14 i anden valgperiode. Undervisningen foregår på Bjørnevej 9.

 

Her ligger Campus10

Vi har placeret Campus10 lige midt i Thisteds uddannelsesmiljø, så du allerede i 10. klasse kommer tæt på de fleste ungdomsuddannelser i Thisted. Uddannelserne på campusområdet er: Teknisk Gymnasium Thisted, Thisted Handelsgymnasium og Thisted Gymnasium STX og HF, HG-Handelsskolen, SOSU-skolen og de tekniske erhvervsuddannelser.

Kronborgvej 113a

7700 Thisted

tfa@thisted.dk

Tlf. 24 45 51 92

Her ligger Campus10